VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Oznake

Što su oznake i čemu služe?

Funkcija oznaka. Sadržaj, mjesto i način navođenja te jezik, odnosno nazivlje oznaka. Navođenje sastojaka u parfemima. Obaveze distributera.

Oznake (čl. 19 Uredbe) su podaci za potrošače koji identificiraju kozmetički proizvod i potvrđuju njegovu sigurnost za krajnje korisnike, stoga je propisan njihov sadržaj, mjesto i način navođenja te jezik, odnosno nazivlje.

Oznake se trebaju nalaziti na unutrašnjoj i vanjskoj ambalaži svakog primjerka kozmetičkog proizvoda koji je stavljen na tržište.

U skladu s čl. 2, čl. 6 st. 1 i čl. 7 st. 1 Zakona o predmetima opće uporabe, oznake iz čl. 19 Uredbe (EZ) 1223/2009 čine sastav deklaracije /obavijesti o proizvodu. Kozmetički proizvod koji nije označen na propisan način, u skladu s čl. 3 Uredbe ne smatra se sigurnim za krajnje korisnike.

Sukladno definicijama iz Uredbe (čl. 2 ) “stavljanje na tržište” i “dostupnost na tržištu” propisuje da i kozmetički proizvodi koji su bez naplate dostupni krajnjim korisnicima također trebaju biti propisno označeni.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Obaveze odgovornih osoba
  Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.
Povezani pojmovi
Parfemski pojmovi
 • Deklaracija
  Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

Ako sami sastavljate sadržaj oznaka, ili to za vas čini proizvođač parfema, poželjno je da nezavisna stručna osoba pregleda dokumentaciju i oznake (deklaraciju) prije nego što ih date otisnuti ili nalijepiti na kutije/vanjsku ambalažu vašeg parfema.
U pravilu, osobe ili trgovačka društva koja nude uslugu izrade sigurnosne procjene, u svojoj ponudi imaju i uslugu sastavljanja i/ili pregleda deklaracije.

1. Način i mjesto navođenja oznaka

Oznake se trebaju nalaziti i na unutrašnoj ambalaži (“posudi”, odnosno spremniku, bočici i sl.) i na vanjskoj ambalaži (“ambalaži”, odnosno kutiji, omotu).

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovog članka, kozmetički proizvodi stavljaju se na tržište samo ako se na posudi i ambalaži kozmetičkih proizvoda nalaze sljedeći podaci ispisani neizbrisivim, jasno čitljivim i vidljivim slovima

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1

2. Jezik

Jezik na kojemu su napisani podaci iz točaka (b), (c), (d) i (f) stavka 1., te iz stavaka 2., 3. i 4. utvrđuje se pravnim propisima država članica u kojima je proizvod dostupan krajnjem korisniku.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 5

Na hrvatskome jeziku navode se podaci o: (b) masi proizvoda, (c) najkraćem roku trajanja, (d) posebnima mjerama opreza i (f) funkciji kozmetičkog proizvoda.

1. Predmeti opće uporabe koji se stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj moraju imati istaknutu obavijest o proizvodu (deklaracija) na hrvatskom jeziku s podacima koji su propisani propisima kojima se uređuju pojedine vrste predmeta opće uporabe.

Zakon o predmetima opće uporabe / čl. 6 st. 1

3. Sadržaj oznaka

3.1 Podaci o odgovornoj osobi – ime i adresa

(a) Ime ili registrirano ime i adresa odgovorne osobe.
Te je podatke moguće skratiti ako to skraćenje omogućava identifikaciju te osobe i njezine adrese. Ako je navedeno nekoliko adresa, potrebno je istaknuti onu adresu na kojoj odgovorna osoba ima izravno dostupnu dokumentaciju s podacima o proizvodu. Za uvezene kozmetičke proizvode potrebno je navesti i državu podrijetla.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1a
Odgovorna osoba osigurava dostupnost dokumentacije s podacima o proizvodu u elektroničkom ili drugom obliku na adresi naznačenoj na ambalaži proizvoda za potrebe nadležnog tijela države članice u kojoj se ta dokumentacija čuva.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 11 st. 3

3.2 Količina sadržaja proizvoda

Količina sadržaja proizvodfa iskazana je podacioma masi proizvoda (u gramima) ili obujmu/volumenu proizvoda (u mililitrima) mna hrvatskome jeziku:

(b) Nominalni sadržaj u trenutku pakiranja, naveden u obliku mase ili obujma, osim u slučaju ambalaže koja sadrži manje od pet grama ili pet mililitara, besplatnih uzoraka i pakiranja za jednokratnu uporabu.
Za pretpakovine koje se prodaju kao komplet proizvoda, a za koje podaci o masi ili obujmu nisu bitni, nije potrebno navesti sadržaj pod uvjetom da je na ambalaži naznačen broj proizvoda. Te podatke nije potrebno navesti ako je broj proizvoda lako
vidljiv izvana ili ako se proizvod obično prodaje samo pojedinačno;

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 11 st. 1b

U pretpakovine, kako su ovdje definirane, spadaju setovi uzoraka parfema.

3.3 Najkraći rok trajanja

Sadržaj oznake navodi se na hrvatskome jeziku:

(c) Datum do kojeg će kozmetički proizvod u odgovarajućim uvjetima skladištenja zadržati svoju prvotnu funkciju te će posebno ostati sukladan članku 3. („najkraći rok trajanja”).
Prije samog datuma ili podataka o tome gdje se on nalazi na ambalaži mora bit naveden simbol iz točke 3. Priloga VII. ili riječi: „najbolje upotrijebiti prije kraja”.

Najkraći rok trajanja mora biti jasno naznačen i sastavljen je od mjeseca i godine ili dana, mjeseca i godine, tim redom. Po potrebi se taj podatak dopunjava uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi se moglo zajamčiti navedeno trajanje.

Navođenje najkraćeg roka trajanja nije obvezno za kozmetičke proizvode s najkraćim rokom trajanja duljim od 30 mjeseci.
Za takve je proizvode potrebno navesti razdoblje nakon otvaranja do isteka kojeg je proizvod siguran i potrošač ga može koristiti bez ikakve opasnosti.
Ti se podaci označuju, uz iznimku slučajeva u kojima pojam trajanja nakon otvaranja proizvoda nije bitan, simbolom iz točke 2. Priloga VII., iza kojeg slijedi razdoblje trajanja (u mjesecima i/ili godinama);

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1c
Screenshot 20230809 162812 OneDrive 02
Simbol iz Priloga VII Uredbe.
Screenshot 20230809 162812 OneDrive 01
Simbol iz Priloga VII Uredbe.

Svi podaci iz ove oznake određuje se na temelju laboratorijskih testova stabilnosti, koji čine propisanu dokumentaciju o parfemu.

3.4 Posebne mjere opreza

Upozorenja se navode na hrvatskome jeziku, a u slučaju proizvoda male zapremine upozorenje se, sukladno čl. 19 st. 2 može istaknuti i pomoću simbola .

(d) Posebne mjere opreza koje je potrebno poštovati prilikom uporabe, te barem one iz priloga III. do VI. i bilo koja upozorenja o kozmetičkim proizvodima za profesionalnu uporabu;

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1d

Posebne mjere opreza obavezno je navesti u obliku teksta uvjeta primjene i upozorenja koji je naveden u stupcima Priloga III (ograničeni sastojci), Priloga IV (bojila), Priloga V (konzervansi) i Priloga VI (UV-filtri) Uredbe, ako je analiza parfema pokazala prisutnost sastojka na koji se odnosi tekst upozorenja.

Oblici teksta uvjeta primjene i upozorenja uz pojedine tvari najčešće glase: “samo za profesionalnu uporabu”, “ne koristiti za djecu mlađu od tri godine”, “sadrži *** (ime sastojka)”, “čuvati izvan dohvata djece”, “izbjegavati dodir s očima” i sl.
Kada se radi o parfemima, ako su prisutni pojedini sastojci potrebno je navesti tekst upozorenja “može izazvati alergijsku reakciju”.

Izvor podataka za ovu oznaku je procjena sigurnosti, u kojoj moraju biti navedene posebne mjere opreza pri razumnoj i očekivanoj upotrebi.

3.5 Serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju

(e) Serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju kozmetičkog proizvoda.
Ako to nije moguće iz praktičnih razloga budući da su kozmetički proizvodi premali, ti se podaci moraju navesti na ambalaži;

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1e

Serijski broj proizvodnje u praksi se još naziva “LOT broj” /”batch” broj. Broj proizvodne serije / serijski broj proizvodnje propisan je normom iz čl. 8 Uredbe HR EN ISO 22716:2008 Dobra proizvođačka praksa – kozmetika.

Referentni broj za identifikaciju proizvodne serije dodjeljuje proizvođač tijekom proizvodnje kozmnetičkog proizvoda. Taj broj omogućava praćenje sljedivosti duž proizvodnog lanca, od materijala, preko mirisa/parfemske smjese do proizvedene serije kozmetičkog proizvoda.

Povezani pojmovi
Parfemski pojmovi
 • Sljedivost
  Sljedivost je postupak kojim se identificira porijeklo i sastojaka i gotovog proizvoda u svakom stupnju njihove proizvodnje i opskrbe na način na koji omogućava dokazivanje i praćenje duž proizvodnog i opskrbnog lanca.

3.6 Funkcija kozmetičkog proizvoda

(f) Funkcija kozmetičkog proizvoda, osim ako to nije jasno iz njegova izgleda;

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1f

3.7 Popis sastojaka

Popis sastojaka može se navesti samo na vanjskoj ambalaži proizvoda (kutiji ili omotu), ispred popisa sastojaka na hrvatskom jeziku mora biti navedena riječ “sastojci”, a sastojci se navode INCI nazivljem, koje je navedeno u bazi kozmetičkih sastojaka koja se vodi pri Europskoj komisiji – CosIng.

(g) Popis sastojaka
Ovaj se podatak može navesti samo na ambalaži. Ispred popisa mora stajati izraz: „sastojci”.
U smislu ovog članka, sastojak je bilo koja tvar ili smjesa koji se namjerno koriste u kozmetičkom proizvodu tijekom proizvodnog postupka.
Međutim, sljedeće se tvari ne smatraju sastojcima:
i. nečistoće u upotrijebljenim sirovinama;
ii. pomoćni tehnički materijali upotrijebljeni u smjesi, ali koji nisu prisutni u krajnjem proizvodu.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1g

Izvor za sadržaj oznake Popis sastojaka su kvantitativni i kvalitativni podaci o kemijskom sastavu parfema, dobiveni laboratorijskom analizom pri referentnom laboratoriju i i procjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda.

Parfemi i aromatski spojevi

(g) Na parfeme i aromatske spojeve te njihove sirovine upućuje se putem izraza „parfem” ili „aroma”.
Nadalje, prisutnost tvari čije je navođenje propisano stupcem „Ostalo” Priloga III. navode se na popisu sastojaka uz izraze parfem ili
aroma.


Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1g

Sirovine (materijali) od kojih je proizvedena aroma ili miris (arfema/kozmetičkog proizvoda) prikazuju se kao jedan sastojak, s jedinstvenim općim nazivom “parfem”, odnosno “aroma”, čime je zakonodavac uvažio poslovni interes vlasnika formule mirisa.

Međutim, neovisno o zaštiti podataka o materijalima (sirovinama) iz kojih je proizveden “parfem” ili “aroma”, u popisu sastojaka moraju se iskazati tvari iz Priloga III Uredbe – Lista tvari koje kozmetički proizvodi ne smiju sadržavati osim uz navedena ograničenja.
Radi se o ograničenim sastojcima čija je prisutnost u parfemu dozvoljena u koncentraciji koja je procijenjena kao sigurna za većinu krajnjih korisnika.

U stupcu “Ostalo” Priloga 3 navodi se vrsta proizvoda u kojem je sastojak dozvoljen uz ograničenje, minimalna koncentracija u kojoj se tvar mora iskazati i najveća dozvoljena koncentracija u gotovom parfemu.

Ova odredba osigurava da krajnji korisnik, kada dođe u izravan kontakt s ograničenom reguliranom (ofgraničenom) tvari koja je objedinjena nazivom “parfem”, donese individualnu procjenu sigurnosti parfema za osobnu upotrebu.

3.7.1 Nazivlje

U navođenju sastojaka koristi se nazivlje iz Međunarodne nomenklature kozmetičkih sastojaka (INCI), kako je navedeno u bazi kozmetičkoh sastojaka – CosIng – koja se vodi pri Europskoj komisiji.

Podaci iz točke (g) stavka 1. navode se uporabom uobičajenog naziva sastojka iz glosara iz članka 33. Ako uobičajeni naziv sastojka ne postoji, koristi se naziv iz općeprihvaćenog nazivlja.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 6
Povezani pojmovi
Parfemski pojmovi
 • CosIng
  CosIng – Cosmetic ingredients database – je službena baza kozmetičkih sastojaka koja se vodi pri Komisiji EU.
 • INCI – Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka
  INCI – International nomenclature of cosmetic ingredients je međunarodni sustav naziva sastojaka kozmetičkih proizvoda, koji se koristi za komunikaciju s krajnjim korisnicima kozmetičkih proizvoda kako bi se jedinstveno i dosljedno, bez potrebe za prevođenjem na jezike različitih tržišta, prenijele informacije o sastavu kozmetičkog proizvoda.

3.7.2 Redoslijed navođenja

(g) Popis sastojaka navodi se silaznim redoslijedom s obzirom na njihovu masu u vrijeme kada su dodani kozmetičkom proizvodu.
Sastojci u koncentracijama manjim od 1 % mogu se navesti bilo kojim redoslijedom nakon sastojaka u koncentracijama većim od 1 %.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1g
Bojila i nanomaterijali

Ako je tekućina parfema obojana, sastojci koji imaju funkciju bojila navode se nakon ostalih sastojaka. U parfemima se (za sada) ne koriste nanomaterijali.

(g) Bojila koja nisu namijenjena bojenju kose mogu se navesti bilo kojim redoslijedom nakon ostalih kozmetičkih sastojaka.
Svi sastojci prisutni u obliku nanomaterijala moraju biti jasno naznačeni na popisu sastojaka. Nakon imena tih sasto jaka u zagradi mora slijediti riječ „nano”.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 1g

4. Proizvodi male zapremine i rasuti proizvodi

Ako iz praktičnih razloga nije moguće navesti podatke iz točaka (d) i (g) stavka 1., primjenjuje se sljedeće:
podaci se navode na priloženom ili pričvršćenom listiću, naljepnici, traci, markici ili kartici
— osim ako to nije neizvedivo, ti se podaci navode u skraćenom obliku ili putem simbola iz točke 1. Priloga VII., koji se moraju nalaziti na posudi ili ambalaži za podatke iz točke (d) stavka 1., odnosno na ambalaži za podatke iz točke (g) stavka 1.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 2
Screenshot 20230809 162823 OneDrive 01
Simbol iz Priloga VII Uredbe.

Ako se radi o proizvodima male zapremine, za oznake (d) “posebne mjere opreza” i (g) “sastojci” propisana su zamjenska pravila, dok se ostale oznake moraju navesti i na unutrašnjoj i na vanjskoj ambalaži.

Ako iz praktičnih razloga nije moguće navesti podatke iz točaka (d) i (g) stavka 1., primjenjuje se sljedeće:
podaci se navode na priloženom ili pričvršćenom listiću, naljepnici, traci, markici ili kartici
— osim ako to nije neizvedivo, ti se podaci navode u skraćenom obliku ili putem simbola iz točke 1. Priloga VII., koji se moraju nalaziti na posudi ili ambalaži za podatke iz točke (d) stavka 1., odnosno na ambalaži za podatke iz točke (g) stavka 1.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 2

Propisi o navođenju oznaka kozmetičkih proizvoda koji nisu pretpakirani, već se pakiraju na mjestu prodaje na zahtjev kupca, ili koji su pretpakirani za neposrednu prodaju, donose se zasebnim propisima (čl. 19 st. 4).

U slučaju sapuna, kuglica za kupanje i drugih malih proizvoda za koje je iz praktičnih razloga nemoguće navesti podatke iz točke (g) stavka 1. na naljepnici, markici, traci, kartici ili priloženom listiću, ti se podaci navode na obavijesti u neposrednoj blizini posude u kojoj je predmetni kozmetički proizvod izložen za prodaju.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 3
  Za kozmetičke proizvode koji nisu pretpakirani, koji se pakiraju na mjestu prodaje na zahtjev kupca ili koji su pretpakirani za neposrednu prodaju, države članice donose podrobna pravila u vezi s navođenjem podataka iz stavka 1.

Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 19 st. 4
Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Obaveze distributera
  Obaveze distributera – ako ujedno nisu odgovorna osoba – ograničene su na provjeru sukladnosti i osiguravanje uvjeta za očuvanje sukladnosti kozmetičkih proizvoda koje sami čine dostupnima u sklopu svojih poslovnih aktivnosti te na identifikaciju u svom lancu nabave.
Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice