VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Obaveze odgovornih osoba

Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.

Obaveze odgovornih osoba navedene su u čl. 5 Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima koji propisuje da odgovorna osoba:

 • 1. osigurava sukladnost s određenim člancima Uredbe (st. 1)
 • 2. poduzima korektivne mjere, ako kozmetički proizvod nije sukladan s Uredbom ( st. 2)
 • 3. surađuje s nadležnim tijelima (st. 3)

Uredba propisuje i da se obaveze odgovorne osobe odnose na sve proizvode koji su dostupni na tržištu Zajednice (čl. 25. st. 3 Uredbe):

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Odgovorna osoba

  Što znači uloga odgovorne osobe za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište? Zašto se odgovornost automatski dodjeljuje proizvođaču i uvozniku, ali ne i distributeru? Kada je distributer odgovorna osoba?

1. Sukladnost s člancima Uredbe

1.1. Sigurnost parfema

Obaveza odgovorne osobe je osigurati da je proizvod koji je dostupan na tržištu siguran na način propisan čl. 3 Uredbe:

 • Sukladnost s Direktivom 87/357/EEZ podrazumijeva da prezentacija proizvoda ne smije biti takva da navodi korisnika na na krivi način uporabe ili na način koji može štetiti njegovom zdravlju.
 • Budući da oznake sadrže podatke važne za korištenje kozmetičkog proizvoda, proizvod koji nije propisno označen ne smatra se sigurnim za korištenje. Označavanje (oznake) su propisane čl. 19. Uredbe, odnosno čl. 4 – čl. 7 Zakona o predmetima opće uporabe (deklaracija/obavijest o proizvodu):
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Oznake na kozmetičkom proizvodu

  Sadržaj, mjesto i način navođenja pojedinih oznaka te njihov jezik, odnosno nazivlje. Navođenje sastojaka u parfemima.

Parfemski pojmovi
više:
 • Deklaracija

  Deklaracija ili obavijest o proizvodu je skup podataka namijenjenih korisnicima proizvoda (potrošačima), a koji moraju biti navedeni na svakom pojedinom primjerku proizvoda koji se nalazi na tržištu. Kozmetički proizvod na kojem nisu navedeni propisani i/ili točni podaci nije siguran i smatra se nesukladnim, odnosno zdravstveno neispravnim.

  obaveza isticanja, sukladnost i sadržaj deklaracije, odgovornost za deklaraciju

1.2. Dobra proizvođačka praksa

Odgovorna osoba je dužna osigurati da je proizvodnja kozmetičkog proizvoda sukladna dobroj proizvođačkoj praksi na način propisan čl. 8 Uredbe:

Ovime je propisano se da se postupci i procedure samokontrole / unutrašnjeg nadzora pri svakom proizvođaču trebaju provoditi u skladu s harmoniziranom normom HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa (DPP) – Smjernice za dobru proizvođačku praksu.

Parfemski pojmovi
više:
 • Norma ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa – kozmetika

  Pregled sadržaja harmonizirane norme HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Dobra proizvođačka praksa – upravljanje kvalitetom

  Norma HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa: struktura norme i područje primjene norme. Primjena ISO 22716 na brendove – klijente ugovornih proizvođača. GMP potvrda.

 • Ugovaranje usluga u proizvodnji parfema

  Što sve ugovarate. Osnovno načelo za sklapanje svih ugovora u proizvodnji parfema te dužnosti ugovornih strana.

1.3. Izrada procjene sigurnosti parfema

Obaveza odgovorne osobe je dokazati da je parfem siguran (čl. 3) tako da prije njegova stavljanja na tržište izradi procjenu sigurnosti kozmetičkog proizvoda u skladu s čl. 10 Uredbe:

Ako odgovorna osoba ne zapošljava osobu koja je ovlaštena izraditi procjenu sigurnosti sukladno st. 2 ovog članka, na odabir procjenitelja sigurnosti se, sukladno čl. 8, primijenjuju i odredbe norme ISO 22716 vezane uz ugovaranje uskluga u proizvodnji kozmetičkih proizvoda u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:

1.4. Sastavljanje, osiguravanje dostupnosti i čuvanje dokumentacije o parfemu u propisanom roku

Obaveza odgovorne osobe je upravljati dokumentacijom u skladu s dobrom proizvođačom praksom (čl. 8 Uredbe) tako da ta dokumentacija u skladu s čl. 11 Uredbe bude potpuna, pouzdana/ažurirana i dostupna nadležnima te čuvana u propisanom roku.

Stavkom 2 istog članka propisan je sadržaj potpune dokumentacije i obaveza njezinoga ažuriranja:

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Dokumentacija parfema

  Cjeline i sadržaj dokumentacije o parfemu. Upravljanje dokumentacijom od nastanka do pohrane sukladno normi ISO 22716. Rokovi čuvanja.

1.5. Laboratorijske analize i testovi

Obaveza odgovorne osobe je osigurati da laboratorijske analize i testovi budu provedeni u skladu s čl. 12 Uredbe:

Tu obavezu odgovorne osobe ispunjavaju na način koji je propisan čl. 19 Zakona o predmetima opće uporabe, koji propisuje je da se odgovorna osoba dužna pobrinuti da su sve propisane analize provedene u referentnim laboratorijima, koje je akreditiralo Ministarstvo zdravstva.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:

1.6. Obavješćivanje Europske komisije o kozmetičkom proizvodu (unos i ažuriranje zapisa u CPNP portalu)

Odgovorna osoba obavezna je obavijestiti Europsku komisiju o proizvodu koji stavlja na tržište tako da Komisiji dostavi podatke propisane čl. 13 Uredbe te ih održava ažurnima tijekom cijelog razdoblja dok je proizvod dostupan na tržištu.

U praksi, odgovorna osoba ispunjava tu obavezu notifikacijom kozmetičkog proizvoida u CPNP portalu, na mrežnim stranicama Europske komisije.

Vodič - Sigurno do svog parfema
više:

1.7. Poštivanje ograničenja udjela pojedinih sastojaka u parfemu

Obaveza odgovorne osobe je osigurati poštivanje ograničenja za pojedine tvari koje su navedene u Prilozima II – V. Uredbe kako je to propisano:

 • Čl. 14, koji određuje grupe tvari koje su regulirane kao zabranjene (Prilog II Uredbe), ograničene (Prilog III Uredbe) te nadzirane kao bojila i UV filtri (Prilog IV Uredbe) i konzervansi (Prilog V Uredbe).
 • čl. 15, koji se odnosi na zabranjene sastojke popisane u Prilogu II, koje su prema kemijskoj REACH regulativi razvrstane kao CMR tvari (kancirogene, mutagene i reproduktivno toksične tvari).
 • čl. 16, koji se odnosi na nanomaterijale,
 • čl. 17, koji određuje uvjete pod kojima je u kozmetičkom proizvodu dopuštena prisutnost zabranjenih tvari u tragovima.

Isto propisuje i:

U praksi, odgovorna osoba dokazuje ispunjavanje ove obaveze:

 • laboratorijskim analizama i testovima gotovog proizvoda, koji su provedeni u skladu s čl. 12 u akreditiranom referentnom laboratoriju
 • proizvodnom dokumentacijom
 • procjenom sigurnosti parfema
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:

1.8. Podaci za potrošače

Odgovorna osoba ima dužnost osigurati da su svi pojedinačni primjerci kozmetičkog proizvoda koji je dostupan krajnjim korisnicima propisno označeni, kako bi ih se moglo identificirati i kako bi potrošači bili obaviješteni o njihovoj sigurnosti za korištenje.

Izvan toga, zakonodavac je odgovornoj osobi ostavio slobodu u odlučivanju što će, kako i kojim putem tvrditi kupcima i korisnicima kozmetičkih proizvoda, uz obavezu da tvrdnje s kojima se kozmetički proizvod predstavlja ne smiju ići na štetu krajnjih korisnika.

Stoga je dužnost odgovorne osobe nastupati s podacima koji zadovoljavaju opće kriterije za opravdanje tvrdnji o kozmetičkim proizvodima te omogućiti provjeru tvrdnji s kojima bilo kojim putem istupa u javnosti.

Odgovorna osoba obavezna je osigurati da su krajnjim korisnicima dostupni svi podaci za potrošače na način koji je propisan:

 • čl. 19 – koji se odnosi na oznake na kozmetičkom proizvodu, i to vezano uz podatke/ sadržaj oznaka (st.1), označavanje malenih i rasutih proizvoda (st.2) i jezik na kojem su napisani podaci u oznakama (st.5).
 • čl. 20 – koji se odnosi na tvrdnje o kozmetičkim proizvodima.
 • čl. 21 – koji se odnosi na javne podatke.
Vodič - Sigurno do svog parfema
više:
 • Podaci za potrošače

  Svrha različitih grupa podataka za potrošače: oznake, tvrdnje i javni podaci.

2. Poduzimanje mjera ako proizvod nije usklađen ili predstavlja opasnost po zdravlje

3. Suradnja s nadležnim tijelima

 • Vodič kroz investiciju u parfem - odgovorna osoba

  Odgovorna osoba

 • Obaveze distributera

  Dodajte naslov 20240125 002657 0000