VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Dobra proizvođačka praksa – kontrola kvalitete kozmetičkog proizvoda

Što obuhvaća sustav interne kontrole dobre proizvođačke prakse i tko ga provodi?

Norma HRN EN ISO 22716:2008 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa: struktura norme i područje primjene norme. Primjena ISO 22716 na brendove – klijente ugovornih proizvođača. GMP potvrda.

Dobra proizvođačka praksa u kozmetici je sustav postupaka i procedura unutarnjeg nadzora pri proizvođaču, u sklopu njegovog upravljanja kvalitetom kozmetičkog proizvoda.

Dobru proizvođačku praksu utvrđuje i dokumentira sam proizvođač, kako je definiran Uredbom (EZ) 1223/2009, stoga ona obvezuje klijente ugovornih proizvođača, jednako kao i same proizvođače.

Dobra proizvođačka praksa treba biti ustrojena tako da je za svaki kozmetički proizvod moguće pružiti valjan dokaz da su u svim etapama njegove proizvodnje dosljedno poštivani kriteriji i uvjeti koje je utvrdio proizvođač, a koji ne mogu biti manji od propisanih.

U skladu čl. 8 i 25 Uredbe (EZ) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, dobra proizvođačka praksa je uvjet za sukladnost kozmetičkog proizvoda, a obaveza odgovorne osobe je osigurati da je kozmetički proizvoda koji se stavlja na tržište proizveden u skladu sa smjernicama ISO norme 22716 Dobra proizvođačka praksa – kozmetika.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Obaveze odgovornih osoba
  Obaveze odgovornih osoba u vezi s usklađenosti kozmetičkog proizvoda s odredbama Uredbe, poduzimanjem korektivnih mjera i suradnjom s nadležnim tijelima.

Sustav upravljanja kvalitetom

Kako bi osigurala da je proizvodnja kozmetičkog proizvoda u skladu sa smjernicama ISO norme, odgovorna osoba je dužna stvoriti sustav upravljanja kvalitetom koji uključuje interni nadzor i nad poslovima koje izvršava sama, i nad poslovima koje ugovara.

16.1. Unutrašnji nadzor je sredstvo nadzora nad primjenom dobre proizvođačke prakse temeljem kojeg se, ako je potrebno, provode korektivne mjere.
16.2. Unutarnji nadzor treba provoditi za to posebno ovlaštena osoba na nezavisan i detaljan način, redovito ili na zahtjev.
Nalaz unutarnjeg nadzora treba uključivati korektivne mjere, treba biti evaluiran i dan na znanje upravi.
16.3. Unutarnjii nadzor uključuje potvrdu da su korektivne mjere primijenjene u praksi (follow-up).

ISO 22617/16 Unutrašnji nadzor

Slijedom toga, prilikom ugovaranja svih usluga koje su vezane uz proizvodnju i stavljanje parfema na tržište, investitor (klijent) je dužan u okviru svoje dobre proizvođačke prakse utvrditi postupke i procedure putem kojih interno nadzire i izvođače usluga koje je ugovorio.

Dobra proizvođačka praksa, odnosno sustav upravljanja kvalitetom dokazuje se dokumentacijom parfema.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?

Unutarnji nadzor

11. Sustav kontrole obuhvaća nadzor nad proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe.

13. Unutarnji nadzor podrazumijeva obvezu proizvođača za:
vođenjem dokumentacije o nabavi i ispravnosti sirovina i ambalaže,
provođenjem sustavne kontrole uvjeta proizvodnje u vezi s prostorom, opremom, priborom, radnicima i prijevozom u postupku proizvodnje i
provođenjem sustavne kontrole gotovog proizvoda.

Zakon o premetima opće uporabe, čl. 11 i 13
3. Ako je zdravstveno neispravan, odnosno nesukladan predmet opće uporabe dio jedne proizvodne partije, serije ili pošiljke predmeta opće uporabe iste klase po kategoriji i opisu, smatra se da su svi predmeti opće uporabe iz te proizvodne partije, serije ili pošiljke zdravstveno neispravni, odnosno nesukladni.

Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 4 st.3

1. Kontrola nabave i ispravnosti sastojaka i ambalaže

Kontrola nabave i ispravnosti sastojaka i ambalaže (ISO 22716/6) ima za svrhu osigurati temeljne preduvjete za proizvodnju kozmetičkog proizvoda koji je dokazano:

 • uvjetno siguran, jer u proizvodnji niti jedne komponente gotovog kozmetičkog proizvoda nisu korišteni nedopušteni materijali. Minimalna razina kvalitete mora zadovoljiti uvjete propisane regulativom kozmetičkih proizvoda, nakon čega investitor može u sklopu svoje proizvođačke prakse definirati višu razinu kvalitete i sastojaka i ambalaže kozmetičkog proizvoda.
 • sljediv, jer je proizveden iz komponenti čije je porijeklo dokazano, a lanac proizvodnje se može pratiti unatrag do proizvođača svakog pojedinog sastojka (komponente), odnosno dalje do svakog pojedinog materijala (sirovine) iz kojih su proizvedeni sadržaj i ambalaža kozmetičkog proizvoda

Interna kontrola sastojaka i ambalaže se u slučaju ugovorne proizvodnje parfema odvija na temelju ponuda i javnih podataka koje, u sklopu svojih poslovnih aktivnosti, osiguravaju poslovni subjekti koji na tržištu nastupaju kao proizvođači parfema.

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Miris – sastojak parfema
  Miris je složena komponenta kreirana i proizvedena iz materijala (sirovina) s mirisnim svojstvima, a kao sastojak se dodaje parfemu/kozmetičkom proizvodu tijekom njegove proizvodnje, u koncentraciji koju predviđa parfemska formula.
 • Javni podaci o parfemu
  Skupine podataka koje imaju status javnih podataka koji moraju biti lako dostupni javnosti, iako se nalaze unutar poslovno zaštićene komunikacije i njihova uloga.
 • Dokumentacija o mirisu
  Objašnjenje sadržaja i svrhe minimalnog seta podataka u dokumentaciji koju isporučuje laboratorij koji je proizveo miris/parfemsku smjesu.

2. Kontrola uvjeta proizvodnje

Kontrola uvjeta proizvodnje uključuje kontrolu osoblja (ISO 22716/3), prostora (ISO 22716/4) i opreme (ISO 22716/5) i u proizvodnji sadržaja kozmetičkog proizvoda i u njegovom pakiranju u unutrašnju i vanjsku ambalažu ( ISO 22716/7).

Minimalna razina ljudskih, materijalnih i tehničkih uvjeta koju moraju ispuniti svi proizvođači kozmetičkih proizvoda propisana je i nacionalnim propisima:

Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Ugovaranje usluga u proizvodnji parfema
  Što sve ugovarate. Osnovno načelo za sklapanje svih ugovora u proizvodnji parfema te dužnosti ugovornih strana.
 • Provjera proizvođača parfema
  Smjernice za dobru proizvođačku praksu u ISO 22716 obvezuju klijente na provjeru ima li proizvođač uvjete za proizvodnju. Kako proizvođač dokazuje da je njegova usluga usklađena s dobrom proizvođačkom praksom.

3. Kontrola gotovog proizvoda

Kontrola gotovog proizvoda prije njegovog stavljanja na tržište obuhvaća postupke i procedure koji dokazuju da:

 • na tržište izlazi siguran kozmetički proizvod
 • su osigurani svi preduvjeti za efikasnu kontrolu proizvoda i nakon što je stavljen na tržište.

1. Osoblje, prostori i oprema u proizvodnji

Osoblje (ISO 22716/3)
 • Odgovornost za implementaciju i provođenje sustava dobre proizvođačke prakse je na upravi proizvođača.
 • Broj prikladno osposobljenih zaposlenika mora odgovarati opsegu proizvodnje.
 • Proizvođač mora imati sistematizaciju zaduženja i/ili radnih mjesta iz koje je jasna struktura tvrtke te ovlasti i zaduženja članova osoblja.
 • Uprava i zaposlenici uključeni u aktivnosti proizvodnje trebaju biti prikladno osposobljeni i ovlašteni za proizvodnju , kontrolu i skladištenje proizvoda utvrđene razine kvalitete.
  Osoblje treba imati potrebna znanja i vještine te osigurano prikladno osposobljavanje kako bi mogli obavljati poslove za koje su zaduženi.
 • Kako bi se osigurala zaštita od nehigijenskih praksi i kontaminacije proizvoda, program održavanja higijene mora odgovarati potrebama proizvodnog mjesta, zaposlenici trebaju nositi zaštitnu obuću i odjeću, a ulasci neovlaštenog osoblja u proizvodni prostor trebaju biti ograničeni i nadzirani.
Proizvodni prostori (ISO 22716/4)
 • Prostori trebaju biti smješteni, dizajnirani i izgrađeni tako da omogućavaju zaštitu proizvoda, efikasno čišćenje i održavanje i smanje rizik od miješanja proizvodnih materijala, proizvoda i pakiranja.
 • Proizvođač treba osigurati odvojene ili jasno određene prostore za pohranu/skladištenje, proizvodnju, kontrolu kvalitete, sanitarne čvorove za zaposlenike.
 • Čistoću svih prostora treba redovito održavati.
 • Treba postojati program redovitog čišćenja i dezinficiranja koji treba uključivati i sredstva za čišćenje.
  Treba postojati program kontrole štetnika koji se treba redovito provoditi.
Oprema (ISO 22716/5)
 • Oprema u prostorima treba biti prikladnog dizajn za namjenu i omogućavati lako čišćenje i održavanje.
 • Ključnu opremu potrebno je moći odmah identificirati.
  Oprema mora biti raspoređena tako da ne sprečava ili ne ometa kretanje materijala, mobilne opreme i osoblja koje može predstavljati rizik za kvalitetu konačnog proizvoda.
 • Laboratorijska i proizvodna oprema za mjerenje koja je važna za kvalitetu proizvoda mora biti redovito umjeravana. Ako je rezultat kalibracije izvan prihvatljivih raspona, takva oprema mora biti prikladno označena i izdvojena iz proizvodnje, a potrebno je istražiti i utvrditi je li to imalo utjecaja na prethodnu proizvodnju.
Detaljnije:
Vodič kroz investiciju - tko, što zašto kako?
 • Provjera proizvođača parfema
  Smjernice za dobru proizvođačku praksu u ISO 22716 obvezuju klijente na provjeru ima li proizvođač uvjete za proizvodnju. Kako proizvođač dokazuje da je njegova usluga usklađena s dobrom proizvođačkom praksom.

3. Proizvodnja

Za svaki dio/fazu proizvodnog procesa i procesa pakiranja trebaju biti poduzete mjere koje osiguravaju da konačan proizvod bude usklađen s definiranim kriterijima kvalitete.

Potrebno je definirati način provođenja kontrole u procesu proizvodnje i pakiranja, a svako odstupanje treba biti prijavljeno i istraženo.

Proizvodnja sadržaja kozmetičkog proizvoda (ISO 22716/7.2)
 • Proizvodni proces treba se odvijati u skladu s proizvodnom dokumentacijom, uključujući:
  a) dokumentaciju o prikladnoj opremi
  b) dokumentaciju vezanom uz formulaciju proizvoda
  c) popis sirovina identificiranih sukladno relevantnim dokumentima vezanim uz njihovu nabavu i dostavu, uključujući brojeve njihovih proizvodnih serija i količine
  d) detaljan opisom proizvodne metode za svaku proizvodnu fazu, što uključuje: dodavanje sirovina, temperatire, brzine, vrijeme miješanja, uzorkovanje, čišćenje i prijenos proizvedene količine
 • Svaka proizvodna serija nezapakiranog proizvoda mora dobiti svoj broj.
  Taj broj ne mora biti identičan broju proizvodne serije koji će biti iskazan u oznakama na pakiranjima gotovog proizvoda, ali ako nije, treba biti moguće s lakoćom povezati ta dva broja.
 • Proizvedene količine proizvoda u rinfuznom ili rasutom stanju moraju biti pohranjene u prikladnim spremnicima na za to određenim mjestima te čuvani u prikladnim uvjetima.
  Spremnici nezapakiranog kozmetičkog proizvoda trebaju biti označeni podacima:
  a) ime ili identifikacijski kod nezapakiranog proizvoda
  b) broj proizvodne serije nezapakiranog proizvoda
  c) uvjete pohrane, ako je su ti podaci važni kako bi se očuvala kvaliteta proizvoda
  Unaprijed je potrebno utvrditi maksimalno vrijeme pohrane proizvoda u rasutom/rinfuznom stanju, a ako je to vrijeme premašeno, proizvod treba biti iznova procijenjen brije upotrebe.
 • Prije nego izvagane sirovine koje nisu iskorištene u proizvodnji budu vraćene u zalihe potrebno je procijeniti jesu li prihvatljive za vraćanje u zalihe, a njihovi spremnici moraju biti zatvoreni i prikladno označeni.
Pakiranje (ISO 22716/7.3)
 • Proces pakiranja treba se odvijati u skladu s dokumentacijom o pakiranju, uključujući:
  a) dokumentaciju o prikladnoj opremi
  b) popisom materijala za pakiranje namijenjenog određenom gotovom proizvodu
  d) detaljnim opisom procesa parkiranja, uključujući punjenje, zatvaranje, označavanje i kodiranje.
 • Punjenje i označavanje su obično povezani procesi koji se odvijaju u kontinuitetu. Ako nije tako, treba primijeniti posebne mjere, uključujući odvajanje i identifikaciju kako ne bi došlo do miješanja ili krivog označavanja.
 • Svaki primjerak zapakiranog proizvoda mora se označiti proizvodnim brojem serije. Taj broj ne mora biti identičan broju proizvodne serije nezapakiranog/rinfuznog proizvoda, ali ako nije treba biti moguće s lakoćom povezati ta dva broja.
 • Ako materijali za pakiranje nisu iskorišteni u procesu pakiranja, a namijenjeni su ponovnom korištenju te je utvrđeno da su prihvatljivi za vraćanje u zalihe, spremnici u kojima se nalaze moraju biti zatvoreni i prikladno označeni.

4. Gotov proizvod

Izlazak na tržište
 • Gotov proizvod treba ispunjavati sve definirane kriterije.
 • Prije nego što kozmetički proizvod izađe na tržište, treba proći kontrolu u skaldu s utvrđenim metodama testiranja i biti usklađen sa svim zahtjevima.
Pohrana otprema i povrat
 • Pohrana, otprema i povrat trebaju biti organizirani tako da kvaliteta gotovog proizvoda ostane ista.
 • Gotovi proizvodi trebaju biti skladišteni u prikladnim uvjetima u za to namijenjenim prostorim prikladno dugo. Pohrana treba obuhvaćati preriodičnu provjeru zaliha kako bi se utvrdilo stanje zaliha i nepromijenjena kvaliteta proizvoda na zalihi.
 • Identifikacija spremnika u kojima se čuvaju gotovi proizvodi treba sadržavati oznake:
  a) ime ili identifikacijski kod proizvoda
  b) broj proizvodne serije
  c) uvjete pohrane kada je taj podatak važan za očuvanje kvalitete proizvoda
  d) količinu
 • Otprema treba obuhvatiti mjere za osiguranje gotovih proizvoda i očuvanje njihove kvalitete tijekom transporta.
 • Vraćeni proizvodi trebaju na prikladan način biti identificirani i pohranjeni u prostore namijenjene povratu. Prije nego što proizvod iz povrata bude ponovno stavljen na tržište potrebno je provesti release.

Smjernice ISO 22716

Osoblje, prostori i oprema u proizvodnji

Osoblje (ISO 22716/3)
 • Odgovornost za implementaciju i provođenje sustava dobre proizvođačke prakse je na upravi proizvođača.
 • Broj prikladno osposobljenih zaposlenika mora odgovarati opsegu proizvodnje.
 • Proizvođač mora imati sistematizaciju zaduženja i/ili radnih mjesta iz koje je jasna struktura tvrtke te ovlasti i zaduženja članova osoblja.
 • Uprava i zaposlenici uključeni u aktivnosti proizvodnje trebaju biti prikladno osposobljeni i ovlašteni za proizvodnju , kontrolu i skladištenje proizvoda utvrđene razine kvalitete.
  Osoblje treba imati potrebna znanja i vještine te osigurano prikladno osposobljavanje kako bi mogli obavljati poslove za koje su zaduženi.
 • Kako bi se osigurala zaštita od nehigijenskih praksi i kontaminacije proizvoda, program održavanja higijene mora odgovarati potrebama proizvodnog mjesta, zaposlenici trebaju nositi zaštitnu obuću i odjeću, a ulasci neovlaštenog osoblja u proizvodni prostor trebaju biti ograničeni i nadzirani.
Proizvodni prostori (ISO 22716/4)
 • Prostori trebaju biti smješteni, dizajnirani i izgrađeni tako da omogućavaju zaštitu proizvoda, efikasno čišćenje i održavanje i smanje rizik od miješanja proizvodnih materijala, proizvoda i pakiranja.
 • Proizvođač treba osigurati odvojene ili jasno određene prostore za pohranu/skladištenje, proizvodnju, kontrolu kvalitete, sanitarne čvorove za zaposlenike.
 • Čistoću svih prostora treba redovito održavati.
 • Treba postojati program redovitog čišćenja i dezinficiranja koji treba uključivati i sredstva za čišćenje.
  Treba postojati program kontrole štetnika koji se treba redovito provoditi.
Oprema (ISO 22716/5)
 • Oprema u prostorima treba biti prikladnog dizajn za namjenu i omogućavati lako čišćenje i održavanje.
 • Ključnu opremu potrebno je moći odmah identificirati.
  Oprema mora biti raspoređena tako da ne sprečava ili ne ometa kretanje materijala, mobilne opreme i osoblja koje može predstavljati rizik za kvalitetu konačnog proizvoda.
 • Laboratorijska i proizvodna oprema za mjerenje koja je važna za kvalitetu proizvoda mora biti redovito umjeravana. Ako je rezultat kalibracije izvan prihvatljivih raspona, takva oprema mora biti prikladno označena i izdvojena iz proizvodnje, a potrebno je istražiti i utvrditi je li to imalo utjecaja na prethodnu proizvodnju.

Sirovine i materijali u proizvodnji

Sirovine i materijali trebaju odgovarati unaprijed utvrđenim kriterijima prihvatljivosti koji su važni za kvalitetu konačnog proizvoda.

Nabava i potvrda dostave (ISO 22716/6.1 – 6.2)
 • Pri nabavi sirovina i materijala za pakiranje potrebno je:
 • a) izvršiti procjenu i odabir dobavljača.
 • b) utvrditi tehničke zahtjeve za odabir i kriterije prihvatljivosti vezane uz kvalitetu sirovina i materijala za pakiranje te procedure vezane uz povrat i transport.
 • c) osigurati ili uspostaviti razmjenu podataka i informacija između proizvođača i dobavljača.
 • Materijali navedeni na potvrdi za plaćanje i dostavljeni materijali moraju se podudarati.
Identifikacija i status sirovina i materijala (ISO 22716/6.4.)
 • Spremnici sirovina i pakiranja u kojima se nalaze materijali za pakiranje trebaju biti označeni kako bi se mogao utvrditi njihov identitet i proizvodna serija.
 • Sirovine i materijali za pakiranje trebaju biti označeni s obzirom na njihov status kao oni koji su odobreni za ulaz u proizvodnju/neprihvatljivi za ulaz u proizvodnju. Sve sirovine i materijali za pakiranje koji pokazuju nedostatke trebaju biti označeni kao takvi dok se ne utvrdi jesu li prihvatljivi za ulaz proizvodnju, ili su odbijeni.
 • Identifikacija sirovina i materijala za pakiranje treba sadržavati sljedeće podatke:
  a) ime proizvoda kako je naznačeno na potvrdi o dostavi
  b) ime proizvoda kako ja je odredio proizvođač, ako nije isto kao na potvrdi o dostavi
  c) datum dostave ili broj potvrde o dostavi
  d) ime dobavljača
  e) proizvodni broj serije kako kako ga je odredio dobavljač i proizvodni broj serije kako piše na potvrdi o dostavi, ako je različit.
Ulaz u proizvodnju (ISO 22716/6.5)
 • Odobrenje ulaza u proizvodnju treba provoditi osoblje ovlašteno za kontrolu kvalitete.
 • Sirovine i materijali za pakiranje mogu biti prihvaćeni za ulaz u proizvodnju na temelju potvrde o analizi koje je dostavio dobavljač materijala samo ako taj dobavljač ima utvrđene tehničke zahtjeve, iskustvo i znanje, ili ako je tijelo nadležno za nadzor dobavljača obavilo nadzor i odobrilo metode testiranja koje se provode pri dobavljaču.
Pohrana i zalihe (ISO 22716/6.6 – 6.7)
 • Uvjeti pohrane moraju se poštivati i nadzirati te biti sukladni zahtjevima za svaku sirovinu i materijal za pakiranje.
 • Spremnici sirovina i spremnici materijala za pakiranje moraju biti zatvoreni i ne smiju biti držani na podu.
 • Kada se sirovine i materijali za pakiranje prepakiravaju, nova pakiranja trebaju sadržavati iste oznake kao i izvorna pakiranja.
 • Rotacija zaliha treba biti nadzirana i, osim u iznimnim okolnostima, osigurati da najstarija odobrena zaliha uđe u proizvodnju prva.
  Periodično je potrebno provoditi inventuru zaliha, kako bi se utvrdila pouzdanost zaliha, pri čemu je potrebno utvrditi i istražiti odstupanja te poduzeti korektivne mjere.
 • Sustav upravljanja pohranom treba biti osmišljen tako da omogućava da se nakon utvrđenog vremena provede reevaluacija sirovina i materijala za pakiranje s obzirom na njihovu prihvatljivost za ulaz u proizvodnju.

Proizvodnja

Za svaki dio/fazu proizvodnog procesa i procesa pakiranja trebaju biti poduzete mjere koje osiguravaju da konačan proizvod bude usklađen s definiranim kriterijima kvalitete.

Potrebno je definirati način provođenja kontrole u procesu proizvodnje i pakiranja, a svako odstupanje treba biti prijavljeno i istraženo.

Proizvodnja sadržaja kozmetičkog proizvoda (ISO 22716/7.2)
 • Proizvodni proces treba se odvijati u skladu s proizvodnom dokumentacijom, uključujući:
  a) dokumentaciju o prikladnoj opremi
  b) dokumentaciju vezanom uz formulaciju proizvoda
  c) popis sirovina identificiranih sukladno relevantnim dokumentima vezanim uz njihovu nabavu i dostavu, uključujući brojeve njihovih proizvodnih serija i količine
  d) detaljan opisom proizvodne metode za svaku proizvodnu fazu, što uključuje: dodavanje sirovina, temperatire, brzine, vrijeme miješanja, uzorkovanje, čišćenje i prijenos proizvedene količine
 • Svaka proizvodna serija nezapakiranog proizvoda mora dobiti svoj broj.
  Taj broj ne mora biti identičan broju proizvodne serije koji će biti iskazan u oznakama na pakiranjima gotovog proizvoda, ali ako nije, treba biti moguće s lakoćom povezati ta dva broja.
 • Proizvedene količine proizvoda u rinfuznom ili rasutom stanju moraju biti pohranjene u prikladnim spremnicima na za to određenim mjestima te čuvani u prikladnim uvjetima.
  Spremnici nezapakiranog kozmetičkog proizvoda trebaju biti označeni podacima:
  a) ime ili identifikacijski kod nezapakiranog proizvoda
  b) broj proizvodne serije nezapakiranog proizvoda
  c) uvjete pohrane, ako je su ti podaci važni kako bi se očuvala kvaliteta proizvoda
  Unaprijed je potrebno utvrditi maksimalno vrijeme pohrane proizvoda u rasutom/rinfuznom stanju, a ako je to vrijeme premašeno, proizvod treba biti iznova procijenjen brije upotrebe.
 • Prije nego izvagane sirovine koje nisu iskorištene u proizvodnji budu vraćene u zalihe potrebno je procijeniti jesu li prihvatljive za vraćanje u zalihe, a njihovi spremnici moraju biti zatvoreni i prikladno označeni.
Pakiranje (ISO 22716/7.3)
 • Proces pakiranja treba se odvijati u skladu s dokumentacijom o pakiranju, uključujući:
  a) dokumentaciju o prikladnoj opremi
  b) popisom materijala za pakiranje namijenjenog određenom gotovom proizvodu
  d) detaljnim opisom procesa parkiranja, uključujući punjenje, zatvaranje, označavanje i kodiranje.
 • Punjenje i označavanje su obično povezani procesi koji se odvijaju u kontinuitetu. Ako nije tako, treba primijeniti posebne mjere, uključujući odvajanje i identifikaciju kako ne bi došlo do miješanja ili krivog označavanja.
 • Svaki primjerak zapakiranog proizvoda mora se označiti proizvodnim brojem serije. Taj broj ne mora biti identičan broju proizvodne serije nezapakiranog/rinfuznog proizvoda, ali ako nije treba biti moguće s lakoćom povezati ta dva broja.
 • Ako materijali za pakiranje nisu iskorišteni u procesu pakiranja, a namijenjeni su ponovnom korištenju te je utvrđeno da su prihvatljivi za vraćanje u zalihe, spremnici u kojima se nalaze moraju biti zatvoreni i prikladno označeni.

Gotov proizvod

Izlazak na tržište
 • Gotov proizvod treba ispunjavati sve definirane kriterije.
 • Prije nego što kozmetički proizvod izađe na tržište, treba proći kontrolu u skaldu s utvrđenim metodama testiranja i biti usklađen sa svim zahtjevima.
Pohrana otprema i povrat
 • Pohrana, otprema i povrat trebaju biti organizirani tako da kvaliteta gotovog proizvoda ostane ista.
 • Gotovi proizvodi trebaju biti skladišteni u prikladnim uvjetima u za to namijenjenim prostorim prikladno dugo. Pohrana treba obuhvaćati preriodičnu provjeru zaliha kako bi se utvrdilo stanje zaliha i nepromijenjena kvaliteta proizvoda na zalihi.
 • Identifikacija spremnika u kojima se čuvaju gotovi proizvodi treba sadržavati oznake:
  a) ime ili identifikacijski kod proizvoda
  b) broj proizvodne serije
  c) uvjete pohrane kada je taj podatak važan za očuvanje kvalitete proizvoda
  d) količinu
 • Otprema treba obuhvatiti mjere za osiguranje gotovih proizvoda i očuvanje njihove kvalitete tijekom transporta.
 • Vraćeni proizvodi trebaju na prikladan način biti identificirani i pohranjeni u prostore namijenjene povratu. Prije nego što proizvod iz povrata bude ponovno stavljen na tržište potrebno je provesti release.

Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice