VODIČ – SIGURNO DO SVOG PARFEMA

Ugovaranje usluga u proizvodnji parfema

Koja pravila vrijede za sve ugovore o svim uslugama u proizvodnji parfema?

Što sve ugovarate. Osnovno načelo za sklapanje svih ugovora u proizvodnji parfema te dužnosti ugovornih strana.

Izbor ugovornog proizvođača parfema i ostalih izvođača je obaveza i odgovornost investitora, a sigurnost investicije ovisi o ugovorima s poslovnim subjektima koji su izravno, ali i posredno, uključeni u proizvodnju parfema.

U modelu ugovorne proizvodnje parfema svaki poslovni subjekt sam za sebe utvrđuje svoju dobru proizvođačku praksu, u skladu s opsegom i uvjetima svoje proizvodnje.
Proizvodnja se ugovara kada ponuđena kvaliteta usluge i proizvoda odgovara kriterijima kvalitete koje je za svoj proizvod utvrdio klijent.

Budući da iz uloge investitora, odnosno poslovnog subjekta koji će proizveden parfem staviti na tržište pod svojim imenom i znakom proizlaze i obaveze odgovorne osobe, uvijek je potrebno znati i precizno ugovoriti:

  • Predmet ugovora, odnosno vrste i opseg usluga.
  • Razinu kvalitete, koju od odgovorne osobe (osnovno) zahtijeva regulativa kozmetičkih proizvoda, odnosno (višu) razinu kvalitete, ako ste ju utvrdili planom investicije/vašom proizvođačkom praksom, a u odnosu na ponudu izvođača, odnosno u odnosu na
  • poslovanje, proizvođačku praksu i ponudu izvođača, uključujući njegove dobavljače i podizvođače
  • Prava i obaveze ugovornih strana, uključujući i podizvođače.

1. Ugovor i dužnosti ugovornih strana

Norma ISO 22716 sadrži smjernice koje je potrebno primijeniti pri ugovaranju svake usluge, neovisno o njezinom opsegu i posebno s obzirom na specifičnosti svake pojedine usluge:

12.1 Osnovno načelo
Između strana treba postojati pisani i ovjereni ugovor koji utvrđuje predmet ugovaranja te obaveze ugovornih strana.
Cilj ovog načela je osigurati da proizvod ili usluga koja se ugovara s vanjskim izvođačem bude usklađen sa zahtjevima vezanim uz kvalitetu proizvoda.

ISO 22716 / 12. Podugovaranje

S obzirom na osnovno načelo, norma ISO 2271 daje i smjernice za dužnosti naručitelja usluge (12.3), dužnosti izvođača usluge (12.4) te ugovor (12.5) te navodi vrste podugovaranja (12.2).

12.3 Dužnosti davatelja ugovora:
Davatelj ugovora treba :
– procjeniti je li primatelj ugovora sposoban izvršiti ugovorene poslove na način koji je usklađen s kriterijima kvalitete proizvoda i usluge.
– procijeniti ima li na raspolaganju sva potrebna sredstva te je li sposoban ispuniti ugovorene obaveze na način koji je usklađen s dobrom proizvodnom praksom.
– osigurati primatelju ugovora sve potrebne informacije.

ISO 22716 / 12. Podugovaranje
12.4 Dužnosti primatelja ugovora:
– primatelj ugovora treba procijeniti ima li davatelj ugovora sredstva, iskustvo i kompetentno osoblje za ispunjenje ugovornih obaveza.
primatelj ugovora ne može bez suglasnosti davatelja ugovora podugovoriti posao s trećom stranom, a ako suglasnost postoji treba osigurati da se isti uvjeti i obaveze ugovorno obvežu treću stranu.
primatelj ugovora treba omogućiti ugovorene provjere i nadzore i treba izvijestiti davatelja ugovora o promjenama koje mogu utjecati na kvalitetu proizvoda ili usluge.

ISO 22716 / 12. Podugovaranje
12.5 Ugovor
Ugovorom treba precizirati obaveze i odgovornosti obaju ugovornih strana.
Ugovor treba sadržavati sve podatke o predmetu ugovaranja, a ti podaci moraju biti dostavljeni i od strane primatelja ugovora.

ISO 22716 / 12. Podugovaranje

2. Ugovaranje usluga

12.2 Vrste podugovaranja
Podugovaranje obuhvaća:
a) proizvodnju
b) pakiranje
c) laboratorijske analize
d) čišćenje i dezinfekciju prostora
e) poslove dezinsekcije i deratizacije
f) opremu i održavanje prostora

ISO 22716 / 12. Podugovaranje

2.1. Proizvodnja gotovog proizvoda (parfema)

Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda obuhvaća niz povezanih aktivnosti vezanih uz proizvodnju sadržaja kozmetičkog proizvoda i njegovo pakiranje u unutrađnju i vanjsku ambalažu.
Ove aktivnosti koje su u normi ISO 22716 Dobra proizvođačka praksa – kozmetika opisane u cjelinama 6 (materijali i sirovine za pakiranje) i 7 (proizvodnja), odnosno 7.1. (proizvodnju sadržaja kozmetičkog proizvoda) i 7.2. (pakiranje).

Najčešći i ujedno najekonomičniji model ugovorne proizvodnje parfema je onaj pri kojem kao izvođača /proizvođača vašeg parfema odabitrete poslovni subjekt koji nudi proizvodnju gotovog kozmetičkog proizvoda, odnosno paket povezanih usluga koje pokrivaju cijeli proizvodni lanac – od ideje proizvoda do zapakirane bočice.

Polish 20230819 161739435
Screenshot sa službenih stranica hrvatskog proizvođača (2021 – 2023), koji na tržištu nastupa s ponudom “od ideje do gotovog parfema”.

U sklopu takvog modela predmet ugovora bit će:

  • 1. prava na proizvodnju kreiranog mirisa / glavnog sastojka parfema (compounding)
  • 2. proizvodnju sadržaja kozmetičkog proizvoda (manufacturing)
  • 3. dizajn i proizvodnju ili nabavu unutrašnje i vanjske ambalaže (spremnika/bočica i kutija)
  • 4. rastakanje proizvedenog sadržaja u bočice (bottling)
  • 5. pakiranje u vanjsku ambalažu (packaging)
sadržaj U nastavku dostupan JE prijavljenim čitateljima:
12.2 Vrste podugovaranja

Prijavite se, ili otvorite svoj korisnički račun.

Pregledaj sve pojmove
Vodič – sigurno do svog parfema
Korisni linkovi – propisi i smjernice