PARFEMSKI POJMOVI

Definicije pojmova iz regulative

Parfemski pojmovi - što je što

Definicije pojmova vezanih uz parfeme, kako su navedene u relevantnim propisima.

Kozmetički proizvod

 • „Kozmetički proizvod” znači svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela (koža, kosa i vlasište, nokti, usnice i vanjski spolni organi) ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo ili prvenstveno radi njihova čišćenja, parfimiranja, i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju, mijenjanja njihova izgleda i/ili korekcije tjelesnih mirisa.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Predmeti opće uporabe

 • Predmeti opće uporabe su materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom, materijali i predmeti koji dolaze u dodir s vodom za ljudsku potrošnju i predmeti široke potrošnje
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Predmeti široke potrošnje

 • Predmeti široke potrošnje su:
  – posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju predmeta opće uporabe,
  – ambalaža za predmete opće uporabe,
  – dječje igračke,
  kozmetički proizvodi kako su propisani Uredbom (EZ) br. 1223/2009,
  – deterdženti kako su propisani Uredbom (EZ) br. 648/2004, uključujući i one koji se koriste u proizvodnji i stavljanju hrane na tržište, uključujući i ostala sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu i u industriji koja nisu uređena navedenom Uredbom te proizvodi koji djeluju protiv štetnih organizama fizičkim ili mehaničkim djelovanjem,
  – duhan, duhanski i srodni proizvodi i pribor za pušenje (pribor koji pri pušenju dolazi u dodir s ustima i usnom šupljinom: lula i cigaretnik – usnik) kako su uređeni ovim Zakonom i propisima kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih i srodnih proizvoda,
  – određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, uključujući i proizvode za zabavu odraslih i predmete za ukrašavanje lica i tijela (npr. tetovaža, piercing i trajna šminka), nakit i imitacija nakita.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Poslovanje s predmetima opće uporabe

 • Poslovanje s predmetima opće uporabe je poslovni postupak, bez obzira na to je li poduzet zbog ostvarivanja dobiti ili ne, javni ili privatni, u sklopu kojeg se izvršavaju poslovi vezani za bilo koju fazu proizvodnje, prerade, skladištenja, uvoza, prijevoza ili distribucije predmeta opće uporabe.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe

 • Subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili uvoza i/ili distribucije i/ili prodaje predmeta opće uporabe.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Proizvodnja predmeta opće uporabe

 • Proizvodnja predmeta opće uporabe je njihova priprema, obrada, prerada, dorada i pakiranje te čuvanje kod proizvođača.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Dobra proizvođačka praksa

 • Dobra proizvođačka praksa je sustav samokontrole subjekta koji podrazumijeva ujednačenu proizvodnju i kontrolu proizvoda prema pravilima koja se na njih odnose te provjeru prikladnosti uporabe proizvoda sukladno njegovoj specifikaciji i namjeni.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Proizvođač

 • „Proizvođač” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi kozmetički proizvod ili za koju se takav proizvod dizajnira ili proizvodi, te koja stavlja taj kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom ili žigom.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Uvoznik

 • „Uvoznik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Zajednici, koja stavlja kozmetički proizvod iz treće zemlje na tržište Zajednice.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Distributer

 • „Distributer” znači bilo koja fizička ili pravna osoba u lancu nabave, osim proizvođača ili uvoznika, koja čini kozmetički proizvod dostupnim na tržištu Zajednice.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Krajnji korisnik

 • „Krajnji korisnik” znači potrošač ili osoba koja koristi kozmetički proizvod u svojem poslu.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Stavljanje na tržište

 • „Stavljanje na tržište” znači dostupnost kozmetičkog proizvoda po prvi put na tržištu Zajednice.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2
 • Stavljanje na tržište predmeta opće uporabe je prijevoz, skladištenje, prodaja, korištenje, odnosno uporaba predmeta opće uporabe u pružanju usluga, kao i svaki drugi način njihova stavljanja na tržište, uključujući i njihov uvoz ili izvoz.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Dostupnost na tržištu

 • „Dostupnost na tržištu” znači nabava kozmetičkog proizvoda radi njegove distribucije, potrošnje ili uporabe na tržištu Zajednice u okviru trgovačke djelatnosti, uz naplatu ili besplatno.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Opoziv

 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Povlačenje s tržišta

 • Povlačenje s tržišta je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da predmet opće uporabe u opskrbnom lancu bude dostupan na tržištu Republike Hrvatske.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Povrat od potrošača

 • „Povrat od potrošača” znači bilo koja mjera čiji je cilj postići povrat kozmetičkog proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2
 • Povrat je svaka mjera usmjerena na povrat od korisnika/potrošača zdravstveno neispravnog, odnosno nesukladnog predmeta opće uporabe koji je već dostupan krajnjem korisniku/potrošaču.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Tvar

 • „Tvar” znači kemijski element i njegovi spojevi u prirodnom stanju ili dobivene bilo kojim proizvodnim postupkom, uključujući bilo koji dodatak potreban za očuvanje njihove stabilnosti i bilo koju nečistoću koja nastane tim postupkom, ali isključujući bilo koje otapalo koje je moguće odvojiti bez da to utječe na stabilnost tvari ili mijenja njezin sastav;
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Smjesa

 • „Smjesa” znači smjesa ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Okvirna formulacija

 • „Okvirna formulacija” znači formulacija kojom se navodi kategorija ili funkcija sastojaka i njihova najveća koncentracija u kozmetičkom proizvodu, ili kojom se pružaju odgovarajući kvantitativni i kvalitativni podaci ako kozmetički proizvod nije obuhvaćen ili je samo djelomično obuhvaćen tom formulacijom. Komisija dostavlja upute za uspostavu okvirne formulacije i redovito ih prilagođava tehničkom i znanstvenom napretku.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Sljedivost proizvoda

 • Sljedivost proizvoda je postupak kojim subjekt identificira subjekte u poslovanju od kojih se određeni predmeti opće uporabe dobavljaju i kojima se predmeti opće uporabe isporučuju, odnosno mogućnost sljedivosti i praćenja predmeta opće uporabe kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.
 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Harmonizirana norma

 • „Harmonizirana norma” znači norma koju je donijelo jedno od europskih tijela za normizaciju iz Priloga I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih norma i propisa i pravila za usluge informatičkog društva (1) na temelju zahtjeva Komisije u skladu s člankom 6. te Direktive.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Sustavno laboratorijsko ispitivanje radi praćenja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti, predmeta opće uporabe (monitoring) 

 • Sustavno laboratorijsko ispitivanje radi praćenja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti, predmeta opće uporabe (monitoring) je provođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na uzimanje uzoraka za ispitivanje i praćenje različitih parametara u određenom vremenskom intervalu zbog uvida u zdravstvenu ispravnost i sukladnost predmeta opće uporabe i njihov mogući štetni utjecaj na zdravlje ljudi, kao i uvid u pravilnu primjenu važećih propisa.

Ocjenjivanje sukladnosti

 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Proizvod koji predstavlja rizik

 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik

 • Zakon o predmetima opće uporabe, čl. 3

Neželjeni učinak

 • „Neželjeni učinak” znači štetno djelovanje na zdravlje ljudi čiji uzrok može biti uobičajena ili razumno predvidljiva uporaba kozmetičkog proizvoda.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Ozbiljni neželjeni učinak

 • Ozbiljni neželjeni učinak” znači neželjeni učinak čija su posljedica privremena ili trajna funkcionalna nesposobnost, invaliditet, hospitalizacija, prirođeni poremećaji ili izravna životna opasnost ili smrt.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Bojila

 • „Bojila” znači tvari koje su isključivo ili prvenstveno namijenjene bojenju kozmetičkog proizvoda, čitavog tijela ili određenih dijelova tijela putem apsorpcije ili refleksije vidljive svjetlosti; prekursori oksidativnih bojila za kosu također se smatraju bojilima.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Konzervansi

 • „Konzervansi” znači tvari koje su isključivo ili prvenstveno namijenjene sprečavanju razvoja mikroorganizama u kozmetičkom proizvodu.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2

Nanomaterijal

 • „Nanomaterijal” znači netopiv ili biološki postojan i namjenski proizveden materijal s jednom ili više vanjskih dimenzija, ili s unutarnjom strukturom od 1 do 100 nm.
 • Uredba (EZ) 1223/2009, čl. 2